Enhetsuniformen

Tidpunkten för den svenska enhetsuniformens införande har traditionellt daterats till den 29 maj 1687. Då beordrades nämligen kammarkollegiet i ett brev från kungen att skicka ut blå klädesprov till alla överstar (vilket citeras i Erik Bellanders bok på sidan 182):

”Till Kammarkollegium att sända prov till alla överstar i Sverige av det blå klädet som Kongl. Maj:t har approberat
Såsom vi i nåder gott funnit hava att hela Wår militie till fot här i Sverige skall hädanefter klädas uti blått, alltså befalles eder härmed nådeligen, att I med det första avfärden prov till alla våra överstar av infanteriet här i Sverige av det blå klädet för 4 aln. kmt alnen, som vi … approberat … hava, på det de sedan kunna draga försorg varest där utav manufakturerna här i Vårt rike dylikt kläde för deras anförtrodda regementen måge bekomma.”

Björn Asker har dock i en artikel från 1981 som finns i ”Meddelande 39 från Armémuseum” redovisat en avvikande uppfattning. Enligt honom togs beslutet om blå enhetsuniformer ett par år innan och brevet från 1687 handlade bara om att man då hade bestämt sig för exakt vilken blå nyans som skulle gälla.  Som stöd för detta anger han ett brev från överste Georg Johan Wrangel vid Upplands regemente som skrevs den 22 maj 1685:

”Efter såsom ryktet går att, att Hans Maj:t vill förändra liveriet med regementena, och att /ett/ och annat behöves till knekternes mundering att anskaffa; ity begäres Hans Maj:ts allernådigste vilje att veta, vad för couleur till stofferingen bliver vid detta regemente bibehållet”

Karl XI svarade på detta brev redan den 27 maj:

”Såsom översten begärar att veta vad för couleur nu härefter skall brukas till stoffering på regements livréer; så giver Kungl. Maj:t härigenom översten till förstå, att det härefter blir gult som förr, när regementet skall få nya kläder, vilket intet lär ännu behövas eller ske så snart.”

Genom att använda ordet ”härefter” bekräftar kungen att en förändring är på gång även om uppslagsfärgen kommer att förbli gul. Det faktum att översten bara frågade om uppslagsfärgen och inte rockfärgen (som då var röd) kan tolkas som att det var underförstått att den skulle ändras till blått. Tidigare samma år (13 januari 1685) hade kungen dessutom svarat på ett liknande brev från överste Gustaf Hård vid Skaraborgs regemente och då meddelat att hans regemente i framtiden skulle få blå rockar men att de gamla uniformerna (gula rockar med svarta uppslag) kunde brukas ett par år till.

De ovannämnda breven tyder på att ett principbeslut om blå enhetsuniformer hade tagits senast vid årsskiftet 1684/85. Enligt Björn Asker kan detta beslut ha tagits tidigast efter den 3 januari 1683 då en beklädnadsförordning utfärdades som utgick ifrån att regementenas uniformer skulle vara av olika färg. Han anser därför att beslutet troligen togs under 1684. Men eftersom armén i stor utsträckning bar uniformer som hade delats ut efter krigsslutet 1679 var det inte aktuellt att sätta igång arbetet med att ersätta arméns uniformer förrän 1687. Och det var ju först under perioden 1689-1694 som enhetsuniformen de facto infördes.

Björn Asker har i det följande meddelandet från Armémuseum (Nr. 40) skrivit ”Om svenska fotfolkets nybeklädnad 1689-1694”. Dessvärre har jag inte ännu fått tag i den boken men Lars-Eric Höglund har ju i sin bok (sid 12) en lista över när de svenska infanteriregementena mönstrades med den blå enhetsuniformen:

 • 1688: Nyland, Åbo, Österbotten.
 • 1689: Skaraborg, Björneborg (del)
 • 1690: Västmanland, Södermanland, Dalregementet
 • 1691: Uppland, Närke-Värmland, Västgöta-Dal, Älvsborg
 • 1692: Östgöta, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Björneborg (del)
 • 1694: Åbo, Västerbotten, Hälsinge

Jämtland, Savolax och Viborg hade blå uniform redan 1683. Tavastehus hade blå rockar senast 1696.

Det här inlägget postades i Uniformer. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Enhetsuniformen

 1. Lars-Eric Höglund skriver:

  Björn Askers artikel tar bara upp, mycket ingående, tre regementens mundering: Dalregementet, Västmanlands och Närke-Värmlands.
  1683 års uniformsförteckning, som omnämns i artikeln, var bara ett förslag hur regementena skulle nymunderas när de fick nya uniformer. Sannolikt, så blev den aldrig aktuell, då regementena som fick nya rockar 1679-82, fick gå i dem i 8-10 år, exempelvis Skaraborgs, som hade utslitna munderingar hela 1680-talet och t.o.m kom till generalmönstringarna i släpmunderingen, då ordinarie var bara lumpor. Det är också föga troligt att de hade rockar med dubbla vertikala ficklock, så som de framställs i Åberg/Göranssons ”Karoliner”. Några samtida avbildningar med soldater i sådana rockar, känner inte jag till. Men det kanske andra gör?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *