Utdrag från källor om Riksänkedrottningens livregemente, Skånska ståndsdragonerna och ryska armén

Magnus Lindskog har bidragit med ytterligare utdrag från källorna så det blir ett extra blogginlägg idag. Det ordinarie inlägget kommer först nästa vecka och lär nog redovisa uppdateringar på hemsidan som en följd av detta

Först ut är Daniel Bildts regemente som sannolikt är Riksänkedrottnings livregemente till häst och inte skånska ståndsdragonerna som han blev överste för i juni 1716. Uniformsuppgifterna för skånska ståndsdragonerna 1716 redovisas sedan och de avviker från Höglund genom att ange gult foder istället för blått. Som avslutning kommer sedan en svensk krigsfånges beskrivning av den ryska armén (tydligen förekom det violetta unifomer!).

Riksänkedrottningens livregemente till häst

Datum Ystad 18 Januarius 1716
Resolution uppå Öfwerste Bildts Memorial
Kongl. May:tz Nådiga Resolution uppå Öfwersten Daniel Bildts underdånige Memorial gifwen Ystad d: 18 Januarij 1716.

1.
Såsom Öfwersten sig uti underdånighet förfrågar, antingen fodret af lijfråckar ock kapparne för Regemente skall wara blått eller gåhlt, ock antingen knapparne ock spännen skohle wara af Messing eller theen, så will Kongl. M:t sig således deröfwer hafwa förklarat, at fodret så wähl under Råckarne som kapparne skall wära blått och knapparne samt spännen af messing.

2.
Betreffande Öfwerstens underdånige förfrågan antingen wästarne skohle wara af skinn eller af kläde ock i fall af det senare af hwad färg de skohle wara, så will Kongl. M:t at wästarne skohle wara af läderfärge kläde.

3.
Till byxor samtycker Kongl. M:t uppå Öfwerstens giorde förställning at goda bockskinn kunna tagas, börandes öfwer hela munteringen ett prof förfärdigas, ock för Kongl. M:t upwijsas.

4. 
Och som Öfwersten uti underdånighet anhåller at han intet måtte wara bunden at upphandla denna Regementz munteringen på wissa ställen eller wid något wist manufacturie utan at det måtte måtte lemnas honom fritt at handla, hwarest han finner bästa wahrorne ock bästa prijset, så will Kongl. May:t dertill i nåder hafwa samtyckt.

5.
/…/”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039179_00224 f
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/684 (1716)

Skånska ståndsdragonerna

”Capitulation med Öfwerste Bildt ang:de det Skånska Dragone Regementets munterande
Wi Carl p.
/…/
För hwar Dragon wid Regementet anskaffas en blå klädes kappa, en blå klädesrock en klädes wäst 1 p: skinböxor, 1 p: handskar, 1 p: stöflor 1 p: sporrar 1 carbinrem med hake och beslag 1 gehäng 1 Patronkök 1 hat med silfwer gallon omkring 1 halsduk 1 skiorta 1 p. skor 1 p strumpor 1 sadel med Eschabraque förbögel holster Rygstycke stegbögel läder jordar, bezel och alt tilbehör [o.s.v]
/…/

Not: wid Öfwerste Bildts profmontering praes: d 6 Junii 1716.
Klädet blifwer betre både til färg och godhet.
Den flik som sitter wid knapparna måtte sätjas under knaphålen. Fodret skal blifwa gålt.
Axelremmen af kläde som uppehåller Carbin remmen skal på begge sidor så giöras, at knappen sitter upåt närmast kragen.
Sömmen sidan och kring armarna blifwer dubbel. Wästen skal blifwa blå och fodrad med sådant lärft som nu är derunder.
Uppå Råcken giöras armarna ypne med 3 knappar. Upslagen på Råcken blifwa mindre.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039179_00912
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/684 (1716)

Beskrifning om Ryssland (år 1713)

Wälmente påminnelser wid de af H:r Secreteraren Malm författade curieusa anmärkningar om Ryssland.

s. 356-364
IV. Capitel 3:o Om dess nu wahrande Milice och dess indehlning nembl:n i Infanterie och Cavalleri hwar wid jämbwähl om Artell. och Ingenieur kånsten skall tahlas.
Jag tänckee nu tahla om siälfwa myckenheeten eller antahlet af Zarens nu wahrande Milice, och det i anledning af den der åfwanföre redan giorde indehlning, neml:n 1:o Infanterie 2:o Cavallerie, hijt höra dess Callmucker tartare och Cossaker. 3:o Artillerie och 4:o Ingenieur betiänte.

1:mo Till Infanterie höra fölliande Regementer.
1:mo Zarens Gvardie nembligen dee fyra Regementer Prebeofenskj, Semenofskj, Ingermanlänskj och Astrakanskj. Dee 2:ne första äro i Zarens ungdom uprättade, men dee 2:ne seenare ey förr än sedan krijget med Swerie begyntz, dee giöra nu denna tijden till sammans Ett antahl af 6000 Man

2:o La Fortz regemente, som bär nampn af den tillförrenne omrörde Favoriten och General Admiralen La Fort 1500:_

3:o Buterskj Regemente Commenderad tillförrene af General Gordon 1500:_

4:o Narfvskj regemente är under dätta Krijgetz wahrande uprättat 1000:_

5:to Petersburgskj Regemente, blef oprättat då Zaren 1703 Nyen Skantz intog, och siälf första steenen lade som skulle till Pettersburgz grund tiäna. Detta Regemente blef då af dee andra Regementer uthwalt, och dhe bästa karlar uthtagne 1200:_

6:to Schlusselburgskj Regemente, sammaledes då Nötheborg intogz 1200:_

7:mo Det Elbingska Regemente, uprättat 1710, då samma Fästning eröfrades 1000:_

8:o 4 Regementer Granadeurs af hwilcka 2:ne äro i Pommern och 2:ne till Finland Commenderade, tillsammans 5000:_

9:o Furst Menschekofs Regemente som 1712 är uprättat 1200:_

10:o Föruthan dätta Manskap, så är hwart Gouvernemente i Ryssland, tilldeelt wisse Regementer at uthgiöra; af hwilcka fast een dehl Landskapens Nampn behålla, neml. Moscofska, Casanska, Astrakanska, Siberska, Bielogordska, Smolenskoske, Assofska, Nisna, Novoragska, Pleskofske, Kiofska, Rigska etc. Dee endra måste doch åhrligen nampnen effter dee derwid Commenderade Öfwerstars ombytning Changera och kunna sålunda ey så ordenteligen som dee förra Nampngifwas, dee giöra tillsammans åth minstonne 30000 Man

Summa af Infanter: 49600 Man

Här äro wähl Regementerne af Infanteriet upräknade, men så betyga derhoos, dee i Ryska tiänsten warande Officerare, det Zaren wärckeligen, enär det Manskap som i alla Fästningar, wid armeerne i Tyskland Ukrine och Lijfland nu befindteligea äro, räknas meer än 60 á 70 tusende Man Infanterie på beenen hafwer. Nu 1713 om wåhren woro effter General-berättellse 95 Infanterie Regementer, hwilka alla dock ey fullkomliga eller nog Completa räkna kunnas.

Zarens Guardie är på Marcherne till Häst som annat Cavalerie, men då dee fächta skohla så styga dee neder och giöra Soldate tiänsten.

Fötuthan dee åfwannemmde 4 Regementer Granadeurer, så har hwart Regemente Infanterie sitt Compagnie Granadeurer, hwilcka ifrån dee andra Soldater skilde äro, genom det at dee ett särdehles teckn på hufwudet bära, hwilcka Granadeur Myssor kallas, det gifwes, så af främmande Fiender, som och dee   Zarens tiänst wahrande tyska officerare, Ryska Infanteriet det låford, at dee nu denna tijden wähl inrättade och i god ordning stälte äro, at dhe utj Monderingar, Exercitier, och andra Krigzöfningar kunna lijknas wid annat Infanterie i Europa.
2:o Cavalleri. Zarens Cavallerie består af Dragouner hwilcka han meer nyttiga än Ryttare finner at bruka, effter dee så till häst som foot fächta kunna, och det i anledning, af den Frantzöske Maximen, hwilcka jämtwähl i Krijgetz begynnelse ey af annat Cavallerie än Dragouner, sig wetat i Fälttågen at betiäna. Dätta Zarens nuwahrande cavallerie är jembwähl wid dätta Krijgets begynnelse och under der warande uprättat. Till at så noga Regementerne Specificera, är mig omöyeligit, effter iag dem ey alla på een hoop sedt, och uthom dess äfwen så swårt är at een Lista af Cavallerie som Infanteri gifwa, effter dee och Åhrligen ändras och Nampnen ombyta, dock kan iag Läsaren försäkra, at effter deras uthsagu, som antingen siälfwa i Zarens tiänst warit engagerade, eller och wid armeerne som Ministrer fölgdt, deras principalers Interesse at bewaka, det ryska Cavallerie, till det ringaste bör räknas wara ett antahl af 40000 Man

Af hwilcka Furst Menschekofs, jempte Fältmarskalcken Scheremethofs Regementen Och så kallade LijfDragouner, räcknas för dhe anseenligaste, bäst Monderade och med dee skiönaste hästar försedde äro. Men så stoort Låford det ryska Infanteriet förtiänar, så slätt beröm tillägges des cavallerie, och det mäst för den Orsaak, effter dee ryska Dragouner, som elliest wähl Monderade och på det tyska sättet klädde äro, af ganska slätta hästar berijdas, hwilcket och swårligen, om ey i längden, står i ryssland at ändras, emädan dätta landet kastar ifrån sig ey annat än små hästar, och den ryske gemene Man är därhoos wahner, at hårdt deras hästar Strapezera, så at och, när dee goda hästar af dee Swänske till byte bekommit, dee dem ey länge achta kunnat. Man har häraf Exempel, i det af dee wid Pultafska actionen, så många tusende eröfrade ryttare och Dragoune hästar, ganska fåå mehra finnas, uthan äro dee den påfölliande winteren mäst ruinerade och förstörde. Jag håller för een stoor fördeel at då man den ryska machten attaqvera will dess Cavallerie, om möyeligit är först angrijpes, efter man dem lätteligen twinga kan att ryggen wända, och ey sedan så swårt meera dess Infanterie at öfwerända kasta. Till ryska Cavalleriet böra och räcknas, dee wanskaelige och ochristna Callmucker, Tartare och Cossaker, hwilcka med den ryska arméen föllia, till at Land skiöfla, folck i Älende föra och af dhe frija Slavar giöra. Föruthan det, at dee den mästa machten äro, hwilcka Zaren emot dee Crimske tartare och turckar i Fält förer; Så har och Zaren dem till stoort antahl först i Krijgetz begynnelse, emot Swerie bruakt, dhe hafwa och i Påhlen medfölgt, men ett slätt Nampn effter sig lämnat. Af dätta flychtige Manskap kan Zaren een stoor myckenheet i hoop bringa, så at honom ey swårt är, om han will, een Macht af 60 á 70 tusend och mehra på benen ställa. Men som Zaren funnit at denne hopen storligen dee andra des Troupper till hinder i Fält warit, dem medelst det brukeliga skiöflande och plundrande all profwiant och fourage betagir, stoor Oordning förorsakat, och dess uthom den öfriga Milicen illa berychtade giort, så brukar han dem sällan nu emot Swerige, och Emplojeras dee eij åftare, än då Fångar skohla bringas eller kunskap inhämptas. Den öfriga deras tiänst anwändes dee Crinmska Tartare och den Påhlniska eller Turckiska nationen, som förr är sagt, at bestrijda.

3:o Artillerie /…/


s. 399-400
3:o deras Liverie och klädebonad. Det har den Ryska Milicen ey förr är 1702 lijtet för Nötheborgz intagande ombytt dess förra sätt at sigh kläda, och giordes begynnelsen med dee Swänskas kläder, som Ryssarne fingo till byte wid dee små i Lijfland och Ingermanland håldne träffningar. Dee hafwa alt sedan den tijden meer och meer utj Propreté tilltagit, kunnandes man nu een Rysk Soldat och Dragoun ifrån en uthländsk, i anseedne till dess klädebonad och uthrustning ey skillia. Det kläde den ryska Soldaten till Liverie har, är tämmeligen gådt, hwilket een dehl i Muscou giöres, een dehl ifrån Hålland och Engeland förskrifwes.
Den Ryska Milicen är och med gådt gewähr och dee öfriga Mounderingz Sorter försedder, hwilcka till största dehlen nu i Muscou förfärdigas och resten ifrån dee twenne åfwannnemde Länder hämptas. Det blef jämwähl i Krijgetz begynnelse gewähr i Saxen giorde. Ryska Liveriet är mångahanda till färgen, och har Prebozenska Regemente Gröna råckar med röda Opslag; Det Semenofska har Blå råckar med röda Opslag och så wijdare. Man finner Regementer, som hafwa hwijta, röda, grå, guhla och Fiolletta kläder, och har mäst hwart Regemente sin egen färga. Deras kläder och Mounderingz Sorter att bijbehålla, blijr, som förr är sagt, Månadteligen af den till Gemeene Man uthdehlter löhn, afdragen. Man seer och een stoor dehl af den ryska Milicen, Swänskt Gewähr och Mundering draga.

Källa: L. J. Malm, ”Några anmärkningar angående det Ryska rijkets nuwarande macht och styrkio, i anseende till myckenheten af manskap, landets fruchtbarhet (etc.)…” Upsatte under dess fångenskap åhr 1710, 1711, 1712 och 1713. Manuskriptsamlingen, Manuskriptsamlingen, SE/RA/760004/79 (Bild: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000462_00001 )

Det här inlägget postades i Uniformer. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *