Artikel om Poltava och återanvändning av fanor

Den andra artikeln från The Great Northern War Compendium är nu översatt till svenska och upplagd på hemsidan. Den får kort och gott heta Slaget vid Poltava eftersom den skildrar hela slaget, även om dess fokus ligger på Roos försvunna bataljoner (som en annan sida har som titel). Jag har dock inte gjort några egentliga ändringar på kompendieartikeln eller de övriga Poltava-sidorna så det finns en hel del överlapp mellan dem. Vid ett senare tillfälle får jag göra om strukturen på dessa sidor, men just nu vill jag inte sjunka ner i det arbetet utan istället återgå till det jag höll på med innan kompendiet kom ut.

För övrigt har Magnus Lindskog återigen skickat mig en avskrift från en källa som handlar om fanor. Denna gång från 1712 och något så intressant som en förteckning över gamla fanor som inte längre brukades men som kunde återanvändas. Här hittar vi bland annat  dragonfanor med Skånes vapen som 1714 delades ut till Upplands ståndsdragoner (efter att två arméer gått förlorade var det inte längre så noga med att följa m/1686 och m/1700!).

Alla dessa fanor var dock inte begagnade. Dalregementets fyra m/1686-fanor tillverkades 1700 av Olof Hoffman som ett led i en omorganisation av de indelta regementena från åtta kompanier med 150 man till till 12 kompanier med 100 man. Syftet med detta var att öka antalet officerare. Indelningsverkets struktur gjorde det dock besvärligt att genomföra en sådan förändring så man återgick snart till den gamla kompaniorganisationen och införde fördubblingsofficerare istället. Dalregementet hann dock få fyra nya fanor tillverkade innan detta skedde och tydligen tänkte ingen på dessa när regementet skulle få en ny uppsättning fanor 1709. Men efter Tönningen kom tre av dessa till användning tillsammans med en nytillverkad livfana. Av besparingsskäl delade man då bara ut fyra fanor per regemente.

_________________

Stockholm d: 16 sept. 1712
Högwälborne Hr Grefwe Kongl. May:tz Råd Fält Marskalk och Praesident så och högwälborne wälborne Edle och wälb. Grefwe och herrar respective Kongl. May:tz Råd och General Lieutenant och samtel. KrigsRåd och krigzCommissarie.
Hoos oss andrager KlädeCammarförwaltaren Anders Girss genom Memorial af d:n 30 Junii sistl: hurusom effter Hrr Kongl. Rådens FältMarskalkens och Praesidentens samt Kongl: KrigzCollegii begiäran han har aflefwererat de på hoosfölliande förteckning opförde persedler, bestående af Estandarer, Fahnor, Banderoller etc. som uti KlädeCammaren funnitz uti behålld att tillgå, skohlandes wid giord påminnelse om återställandet af de sorter som icke warit brukelige wijd Regimenternes å nyo upprättande åhr 1709, bekommit ett sådant swar att de samma uti Kongl. May:tz Arsenalhuus blefwit inlagde, att där wijd påfordrar wara wid handen, utan att honom derå något qvittens är gifwit, och ty anhåller om wårt promotorial hwarmedelst slijkt må honom warda meddelt till dess Räkningz verification; fördenskull och emädan Hrr Kongl. Råden Fältmarskalken och Praesidenten samt K:l KrigzCollegii låtit emottaga slijka sorter att under deras disposition hafwas i förwahr, till att däraf see facon och modellen som för hwart Regimente kommer att förfärdigas;
Altså föranlåtes wij här med begära, det behagade Hrr Kongl. Råden Fältmarskalken och Praesidenten samt Kongl. KrigzCollegium befalla wederbörande meddela bem:te KlädeCammar förwaltare behörigt qvittence öfwer de på ofwan åberopade Specification antecknade persedler så wida de till fullo finnos aflefwererte, på det han där af till dess Rächningz verification må kunna sig betiena.
Och wij befalle Hrr Kongl: Råden Fältmarskalken och Praesidenten samt Kongl. KrigzCollegii Gud allsmächtig. Stockholm d:n 5 septemb: 1712
Uppå Kongl. May:tz nådigste befallning samt dragande kall och Embetes wägnar
N. Stromberg
[m.fl]
***
 
Specification uppå dhe Estandar och Fahnor sampt Fahne Spettzar, Tänglickor, skrufsnören, Bantroller och qvastar, som warit i behåll wedh Kongl. May:tz Commiss- och KlädeCammar, hwilcka till Kongl. Krigz Collegium äre lefwererade Nembl:n
Estandarer
Fyra stycken målade Estandar, 1 för Adels Fahnan i Swärige och Finland, dhe andra för Kongl. May:tz Lijfregemente, medh sillkes frantzar och släta förgylta spetzar uppå sampt läder öfwerdrag och alt tillbehör.
Twå stycken af hwitt dammast Borderade Estandar som slagne med beslagne stakar med förgylta spetzar uppå sampt gull och silfwer qwastar, öfwerdragne med foder af iufft.
Twå stycken Estandar gemehna, Ett hwitt och Ett rödt af dammast, uthan Zirath af Borderingh eller måhlning med frantzar omkring sydda.
Ett stycke sönderskutit Estandar på Een afbruten staka, med spetz, qwastar och frantzar.
Ett stycke Borderar Estandar på gult och swart dammast med gull och silfwer, frantzar i gult och swart sillke brukadt
Fahnor
Åtta stycken fahnor, Nembl:n Een Lijffahna med Rijkzens wappn sampt siuu stycken Compagnie dito af rött och guhlt tafft i 4 Rutor, målade för Smålandz Regemente.
Fyra Nya fahnor, af blått dubbelt tafft för Dhala Regemente
Fyra stycken blå fahnor med Dhalpijlar målade
Ett stycke fahna af swart och guhlt tafft för Wästgiötha Dhals regemente, med Een rödh oxe.
Ett stycke fahna af blått och Carmosin tafft i 4 rutor uthan måhlning.
Tålf stycken målade fahnor, med högst Sahlig konungh Carl Gustafs Nampn af diverse Colleur hwar af Een är anslagen på Een stångh med spetz uppå.
Tree stycken Dragoune fahnor med beslagne stafar af gult dammast, uthan måhlning med frantzar, qwastar och öfwerdragh.
Siuu stycken Brandguhla dragoune fahnor, målade med Skånska wapnet och frantzar omkring sydda.
Åtta stycken måhlade fahnor, som det Saxiska manskapet tillförende brukadt, Nembl:n 4 st:n af dammast och 4 st:n Tafft med tillhöriga stakar och öfwerdrag af iufft, doch är uppå 2:ne st:n spetzarna borta
Spetzar, Tänglickor, skrufsnören, Bantroller och qwastar
Fyra stycken släta af Järn förgylta Fahne spetzar med skrufwar
Trettijo ahl:r blå sillkes skrufsnören
Sexhundrade stycken förgylte mässingz Tänglickor
Ett par Trumpete Bantroller med sina näth och 5 st:n hängande qwastar till hwar af sillke
item ett par lösa binda qwastar till hwardera med litz af blått och gult sillke, med något silfwer och gull i qwatarna och wahlknutarna
Ett par Puuka Bantroller med äfwen lika qwastar och litzer af silkke
Tree par Estandar qwastar af gull och silfwer i gult sillke
Fyra par dito af silfwer i gult och hwitt sillke
Ett par dito af hwitt sillke
Ett par dito Carmosin röda
Siuu par dragoune qwastar af Brandgult sillke.”
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712), bildid: A0065990_00316 ff
Det här inlägget postades i Fanor & standar (källtexter), Uppdateringar på hemsidan. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *