Infanterifanor m/1686 och Norra Skånskas standar

Serien om den europeiska storpolitiken är inte avslutad, men den här veckan gör jag ett litet avbrott för att meddela lite nytt om fanor.

Ny bok om fanor

Den store auktoriteten på svenska fanor och standar, Leif Törnquist, har meddelat mig att hans bok ”Infanteriets fanor m/1686″ har kommit ut. Det har skett i formen av: Svenska Vapenhistoriska sällskapets skrifter, nya serien XXX (Norrköping 2015). En uppföljare som tar upp kavalleriet och dragonerna är också utlovad.

Boken är givetvis ett måste för alla som är intresserade av fanor och standar. Vapenhistoriska sällskapets hemsida är dock inte uppdaterad med någon information om den och jag har inte heller fått något svar på mitt mejl i vilket jag önskade beställa boken. De har kanske sommarledigt så jag får väl återkomma senare.

Norra Skånskas standar

Magnus Lindskog har också fortsatt att forska om svenska fanor & standar och han har hittat källor som kastar lite mer ljus om vad som nog är de mest mystiska standaren i den karolinska armén, nämligen de som Norra Skånska använde fram till slaget vid Poltava.

De enda kända uppgifterna om utdelning av standar till regementet är två gröna standar från 1678 med kungens namnchiffer och årtal i silver, vilket troligtvis innebär att tidigare utdelade standar hade samma utseende. Ryska trofébeskrivningar anger dock att de fanor som togs från Norra Skånska var ljusblå (”azurblå”) med gröna kransar inom vilka det fanns ”ord” i guld (C.R.S. ?)  och ovanför ”orden” kronor. Grön färg kan visserligen blekas så att det blir blått men uppgiften om gröna kransar på duken innebär väl att det är mindre sannolikt att duken ursprungligen var grön.

En tänkbar förklaring är att de blå standaren som togs i Ukraina ursprungligen kom från ett annat regemente. Nils Gyllenstierna som 1679 blev Norra Skånskas överste hade dessförinnan varit överste för ett värvat kavalleriregemente som hade upplösts samma år. Det regementet hade 1677 blivit tilldelad blå standar som Gyllenstierna sedan kan ha tagit med till sitt nya regemente. De blå standarens motiv är inte beskrivna i källorna, men eftersom de uppges ha kommit från den wrangelska rustkammaren i Skokloster slott är det troligt att det tillhörde Carl Gustaf Wrangels ”Riksfältherrens livregemente till häst” som hade satts upp 1665 med anledning av det andra bremiska kriget. Bortsett från att dukarna uppges ha varit blå (eller violetta) samt ha haft dekorationer i guld och silver hade dock även Wrangels regemente standar av ett okänt utseende.

En komplikation i sammanhanget är att en notis från 1709 uppger att det då fanns ett livstandar och sju blå standar i Malmö tyghus som hade inlämnats av Södra Skånskas regementschef år 1700. Även Södra Skånskas ursprungliga standar är okända och dessa blå standar som de uppenbarligen hade haft fram till 1700 kan eventuellt ha varit de som Nils Gyllenstiernas värvade kavalleriregemente förde fram till 1679. I så fall skulle det trots allt kunna vara så att Norra Skånska bar ursprungligen gröna dukar som konstigt nog var dekorerade med gröna kransar (ljusgrönt och mörkgrönt?).

Det ovanstående är dock bara en lång bakgrundsbeskrivning. De källuppgifter som Magnus Lindskog har upptäckt handlar inte om standarens utseende utan om vad som hände med dem efter slaget vid Kalisz då ett okänt antal standar ska ha gått förlorade. De som hamnade i sachsiska händer tvingades August den starke lämna tillbaka, vilket följande brev belyser:

***
Datum Altranstadt 10 Januarius A:o 1707
”Kongl: May:ts Nådige Resolution uppå det Memorial som Öfwersten för Norre Skånske Cavallerie Regementet, Gustaff Horn underdånigst hafwer insinuerat. Gifwen p. /C: Piper
1. … Angående de persehler, hwilka på Öfwerstens förslag stå upförde, så finner Kongl: Maj:t nödigt at påminna, först, at inga Trosshästar och Trosssadlar behöfwes upköpas, sedan, at Pukor med Pukfahnor och Pukhäst samt Estandarer intet beställes, förrän man får se, huru wida Regementet är upbrackt, men Fältkistan med med dess wagn samt Magazins och Ammunitions wagnarne med dess tillbehör kunna beställas och af de i Pålen fallande Contributioner betalas
….
Datum ut Supra. CAROLUS”
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/643 (1707), bildid: A0039138_00089 ff
***
Datum Altranstadt 14 Majus A:o 1707
”Kongl: May:tz Nådige Resolution uppå det Memorial som Öfwersten Wälborne Gustaff Horn underdånigst hafwer insinuerat. / C: Piper
Såsom Öfwersten underdånigst förfrågar, om han nu mehra, sedan de gamble Pukorne jämte Fyra st:n Estandarer äre tilbaka lefwererade och finnes hos Öfwerste Göertz Regemente, skal beställa Pukfahnor och upkiöpa Pukhäst, så wil Kongl: May:t sig där öfwer i nåder hafwa förklarat: det kan med Pukfahnornes beställande ännu hafwas anstånd, men Pukhästen har Öfwersten af Contributions medlen at upkiöpa, låtandes Kongl: May:t för det öfrige afgå des nådige befalning til Öfwersten Göertz, at han wed anfordran skal låta afföllia Pukorne och Estandarerne. Datum ut supra. CAROLUS”
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/644 (1707), bildid: A0039139_00224 ff
***
Datum Altranstadt 14 Majus A:o 1707
”Till Öfwerste Göertz at låta afföllia til Öfwerste Gustaf Horns Regemente des Pukor och Estandarer. CARL p. / C: Piper
Wår .p. det är här med til Eder Wår nådige befalning, att I wed anfordran, til Öfwerstens Gustaff Horns anförtrodde Regemente låte afföllia des Pukor och Estandarer hwilcka wed Edert anförtrodde Regemente äre wordne aflefwererade. hwar med .p. CAROLUS”
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/644 (1707), bildid: A0039139_00227
***

Tydligen hade Görtz nyuppsatta dragonregemente tagit emot fyra av Norra Skånskas standar från sachsarna och blev nu beordrat att överlämna dem till Norra Skånska. Det som är intressant är att Norra Skånska uppmanades att vänta med att beställa nya standar tills det blev klarlagt hur stort behovet var. Om Norra Skånska inte lyckades rädda något standar från Kalisz så skulle det kunna tolkas som att sachsarna och ryssarna delade på troféerna broderligt (så gick det till vid Tönningen). I så fall kan Norra Skånska bara ha haft kvar fyra av de ursprungliga standaren vid Poltava och rent av ha haft fyra helt nya standar vid sidan av dessa. Någon nyanskaffning är dock inte känd och eftersom de ryska trofébeskrivningarna bara nämner ett livstandar och tre blå standar så får det väl anses som troligast att de bara hade fyra standar.

Det här inlägget postades i Fanor & standar (källtexter). Bokmärk permalänken.

1 svar på Infanterifanor m/1686 och Norra Skånskas standar

  1. Magnus Lindskog skriver:

    I min forskning har jag även stött på detta vittnesmål som berör Norra Skånska kavalleriregementets standar (”Standar wakt” år 1708). Det återfinns bland äktenskapsmålen i Domkapitlet i Lunds arkiv år 1711:

    ”…att des man som för 7 åhr sedan är blefwen transporterat till Påland, deruthe skall wara död, låtit incitera Ryttaren Trulls Skarp i S. Möinge som tienar under Norra Skånska Cavallerie Regementet och LandsCrona Compagniet till att aflegga sitt witnesmåhl, hwillken aflade sin Ed med hand å book, och berettar att Swen Kellsson war Ryttare [nr 47 vid Landskrona kompani] tillijka med honom [Trulls Skarp, nr 2 vid Landskrona kompani] under Norra Regementet då dee woro i Påland, och A:o 1708 blef samma Swen Kellsson Commenderat till [regementschefen] Hr Öfwerste Horn på Standare wakt då dee stodo wed Wilna, och ner han hade stådt sin tijd uth blef han aflöst, men då han skulle gå till qwarteret igen weed pass 1/2 mihl blef han borte, antingen han blef ihielslagen, eller han rymbde, eller på hwariehanda annat sätt han omkom, dett wiste ingen att berätta, men des häst sadell och pistoler war weed Regementet och sedan försporde man icke till Swen Kellsson all den tijd wår Arme war i Påland in till Pultava slag. /…/”

    Källa: Domkapitlet i Lund FIIf:25 (1711), äktenskapsmål, Bild 2830 (AID: v234783.b2830, NAD: SE/LLA/13550)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *